Upravljanje troškovima: PoC metode obračuna

U projektnom vođenju poslovanja postoje posebne metode obračuna i priznavanja troškova na projektu. Najčešće korišćen metod je PoC ili Percentage of Completion, koji valorizuje stepen završenosti projekta i prema njemu pravi računovodstvene vrednosti i iskazuje ih u projektnoj i opštoj računovodstvenoj dokumentaciji. PoC metod u našoj terminologiji nazivamo Metod procenta izvršenja projekta.

Merenjem prihoda i primitaka i rashoda i izdataka projekta

U PoC metodi, na bazi tekućeg priznavanja, mere se pre svega prihodi i primici, kao i dobit na projektu, a koji omogućavaju menadžeru pregled prihoda i rashoda, odnosno primitaka i izdataka sve dok traje projekat. Metod se primenjuje i kada je potrebno proceniti preostale troškove do okončanja projekta. Ako postoji neodređenost u pogledu procenta završetka projekta, ovaj metod se ne koristi.

Upotrebom PoC metode priznaju se ekonomski rezultati realizacije ugovora na osnovu termina plana. Drugim rečima, prihod se priznaje samo kao stepen izvedenih ugovorenih radova, tj. prihod se priznaje kao napredak radova po ugovoru i to samo tako što se porede do sada nastali prihodi/dobiti sa onima koji će se priznati na osnovu stepena realizacije ugovora.

Isto tako, do sada nastali troškovi na projektu porede se sa ukupno procenjenim troškovima i time se ocenjuje napredak projekta. Obračuni se rade sve vreme trajanja projekta. Za svaku kompaniju koja projektno vodi svoj biznis od ključne je važnosti da u svakom obračunskom periodu zna da li je na projektu zaradila ili ostvarila gubitak. 

Priznavanje prihoda u odnosu na procenat završetka projekta

U suštini, procenat završetka kao metod omogućava priznavanje prihoda kroz procenat ukupnog prihoda u odnosu na procenat završetka projekta i to se radi u kontinuitetu, tokom trajanja ugovora za projekat, odnosno u skladu sa napretkom radova na projektu. Procenti mogu biti mereni na sledeći način:

  • Troškovni pristup (Cost-to-cost) – upoređuju se ugovoreni troškovi nastali do dana obračuna sa ukupno očekivanim troškovima na projektu. Troškovi nabavki koje još nisu sprovedene (nabavljena sredstva nisu počela da se koriste na projektu) do kraja ne bi trebalo da budu deo ove kalkulacije, osim ukoliko nisu kao takve planirane ugovorom. 
  • Pristup obračuna napora na projektu (Efforts-expended) – upoređuju se radni sati, vreme rada mašina ili upotrebe materijala ili opreme u trenutku obračuna u odnosu na ukupno očekivane napore ljudi, opreme i mašina na projektu u jedinicama obračuna tog napora. 
  • Pristup isporuka projekta (Units-of-delivery) – upoređuju se realizovane isporuke kupcima tj. korisnicima projekta u odnosu na ukupno očekivane isporuke u smislu ugovorenog projektom. Prihodi se obračunavaju na osnovu ugovorene cene za isporučene vrednosti (npr robu) na projektu. Troškovi se obračunavaju na osnovu isporučenih jedinica. 

Priznavanje dobiti kao najmanje dok se troškovi ne preciziraju

Kada nije moguće proceniti troškove do kraja projekta, priznavanje dobiti na projektu se uzima kao najmanje moguće, sve dok se troškovi odnosno dobiti ne računaju sa više preciznosti. Ako dobit na projektu nije izvesna, uzima se kao da ne postoji, a prihodi i troškovi se izjednačavaju. 

U knjigovodstvenom smislu troškovi izvršenih usluga za koje nije prispela faktura dobavljača knjiže se kao troškovi u vezi sa ugovorom, pri čemu je protivstavka knjiženja – obaveze prema dobavljačima. 

Da bi se izbegli pogrešni obračuni na projektu, potrebno je na prekretnicama projekta (milestones) utvrditi jasne ekonomske pokazatelje poslovnog uspeha projekta u pogledu ostvarenih troškova i ostvarenih prihoda. Takođe, važno je poštovati nacionalne računovodstvene i poreske propise. Rashodi se knjiže u momentu nastanka, i to pre svega opšti i administrativni troškovi i troškovi prodaje. 

Prihodi se priznaju u trenutku naplate

Ovaj metod je najčešće povezan sa pristupom da se prihodi priznaju tek u trenutku naplate. Obračun u trenutku uplate primenjuje se na onim projektima na kojima naplata prodajne cene nema obezbeđenje ili postoji bilo kakva neizvesnost naplate. Marža se ne knjiži sve dok se uplatama ne pokriju troškovi projekta

Primer primene PoC metoda na projektu: mala kompanija Multimont za građevinske objekte od čelika gradi hladnjaču. U obračunskom periodu troškovi na projektu su 4.000.000 dinara, a do tada je kupcu fakturisano 4.500.000 dinara. Očekivana bruto marža projekta je 20%. Na osnovu toga, procena troškova i očekivana bruto dobit projekta u obračunskom periodu je ova:

4,000,000 RSD troškova ÷ (1 – 0.20 bruto marža) = 5,000,000 RSD

Budući da je ovaj dobijeni pokazatelj veći nego ostvareni do trenutka obračuna kroz ispostavljene fakture, kompanija Multimont može računovodstveno priznati dodatni prihod od 500.000 dinara. 

Osnovni PoC metod se primenjuje kada se do sada nastali troškovi podele sa ukupno procenjenim troškovima. Na primer ako je za izgradnju hladnjače do sada utrošeno 4.000.000 dinara, a ukupno procenjen trošak ovog projekta iznosi 14.700.000 dinara, procenat izvršenja je 27,21%. Kako se ovo uzima kao faktor merenja obima napretka radova u odnosu na završetak, to je ovaj procenat ključni pri određivanju iznosa procenjenog prihoda i dobiti koji će se priznati u obračunskom periodu po ugovoru. 

PoC metoda podrazumeva da stručnjak na projektu jeste pre svega dobar računovođa i dobar poznavalac poreskih propisa. Ovo je presudno kada se dođe do toga se obračunavaju zarađeni priznati prihodi, njegovi troškovi i neto dobit, jer se ove promene reflektuju na bilanse stanja i bilanse uspeha. Ugovorni troškovi akumuliraju se istovetno troškovima zaliha i priznaju se u bilansu uspeha kao trošak čim se prizna prihod od relevantnog ugovora. 

A.Đerić

(UP11.16)

Loading

Podeli:
Projekt menadžer
Projekt menadžer
Articles: 33