U projektnom menadžmentu, aktivnosti analize tržišta u sklopu su faze iniciranja i faze planiranja projekta. Tokom implementacije takođe proveravamo, na prekretnicama projekta, relevantno stanje tržišta i poredimo projektne polaze iz plana sa stvarnim prilikama na tržištu. Ukoliko se tada utvrdi da su se okolnosti bitno promenile u odnosu na postavljeni opseg projekta, projekat mora zastati i biti redefinisan, njegovi bitni elementi moraju biti reprogramirani.

Analizirati nabavku i prodaju

Analiza tržišta pri oceni izvodljivosti i uticaja projekta ima dve osnovne komponente: analizu tržišta nabavke i analizu tržišta prodaje. Prva analiza predstavlja vitalni deo upravljanja nabavkama na projektu, dok se druga tiče plasmana proizvoda nastalih na projektu. Ponuda i tražnja, naravno, uslovljavaju i tržište nabavke i tržište prodaje. Naša analiza će zato sadržati: 

 • veličinu i strukturu tražnje na tržištu,
 • segmentaciju tržišta prema ključnim kupcima i dobavljačima,
 • projekciju tražnje za celo tržište ili njegov deo, a za period trajanja projekta,
 • stepen penetracije na tržištu, a u odnosu na celokupnu konkurenciju, kao i promene potrebe i navika krajnjih kupaca,
 • troškove na projektu u odnosu na cene nabavke na tržištu prema postavljenim projekcijama i stepenu penetracije tržišta,
 • cenovnu politiku koju će primeniti projekat a u odnosu na prodaju proizvoda projekta.

Objašnjenje ključnih termina:

Potražnja: količina proizvoda koju kupci hoće da kupe, po jedinstvenoj ceni na određenom tržištu i u određenom vremenu.

Ponuda: količina proizvoda koju prodavci hoće da prodaju, po jedinstvenoj ceni na određenom tržištu i u određenom vremenu.

Plasman: optimalna količina proizvoda koju projekat može da proda po jedinstvenoj ceni na određenom tržištu i u određenom vremenu.

Nabavka: količina robe koju projekat može da kupi po jedinstvenoj ceni a u uslovima ponude i tražnje na određenom tržištu i u određenom vremenu.

Penetracija tržišta: strategija nastupa na tržištu koja teži rastu s postojećim proizvodima, ciljajući na povećan tržišni udeo.

Analiza tržišta u upravljanju projektima trebalo bi da pokaže:

 1. koji su ključni subjekti na tržištu (stejkholderi),
 2. koliki je obim tražnje proizvoda,
 3. koje tržište pokazuje predmetnu tražnju,
 4. u kom vremenu se tražnja javlja,
 5. koliki je šer (share) na tržištu, odnosno koliko je učešće svakog subjekta, uključujući i nas, na tržištu,
 6. kakve aktivnosti u pogledu nabavke i prodaje bi bilo potrebno izvršiti,
 7. kakav kvalitet tržište nudi i kakav kvalitet traži,
 8. kakav asortiman proizvoda tržište nudi i kakve supstitute je u mogućnosti da prihvati,
 9. kakve cene vladaju na tržištu,
 10. kakav finansijski rezultat projekat može očekivati u planiranom periodu.

Aleksandar Đerić

(UP18.17)

Loading

Podeli:
Projekt menadžer
Projekt menadžer
Articles: 33